Värdegrund och mentorskap

Skolverket om värdegrundsuppdraget:

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Mentorskap

I egenskap av mentor, kurator eller annan trygg vuxen på skolan kan film ibland hjälpa dig i skolverkets uppdrag genom att ha något att diskutera och lyfta frågor utifrån. 

Till detta kan du ta hjälp av filmerna som presenteras i dessa blad.

Känsliga frågor - film som stöd i värdegrundsfrågor Livet och döden - prata om det svåra med kärleksfulla filmer Hashtag - tonen på sociala medier spelar roll  På tal om 6 - ett normkritiskt material Evas känslokoll - känslor sitter i hela kroppen Tema mänskliga rättigheter: möt intolerans med mänskliga rättigheter Tema antirasism: förebygg rasism med aha-upplevelser Tema genus: uppfostrad till man - eller kvinna? Döden, döden, döden: från rit, etik och religion till praktisk hantering av döda 15 - det är mitt liv: filmer från din verklighet Att leva med funktionshinder